فر صنعتی آشپزخانه آرزو های مردی در ترکیه را برآورده می کند

برای فرآیندهای پیچیده فر صنعتی آشپزخانه می تواند گرمایش خودکار و بارگیری مواد داشته باشد. آنها فر های صنعتی هستند که اغلب برای تولید انبوه استفاده می شوند زیرا ظرفیت آنها برای انجام طیف وسیعی از وظایف مختلف مانند سرمایش و گرمایش است.

فر های پیوسته دارای اتاقک های گرمایش و سرمایش مجزا هستند. مواد از طریق فر در خط متحرک حرکت می کنند و از مراحل مختلف عملیات حرارتی عبور می کنند تا زمانی که کار خود را کامل کنند.

با انجام این کار، فرآیند تولید سریع و سازگار باقی می ماند.

فر های صنعتی ماشین های پیچیده ای هستند. هنگام توضیح نحوه عملکرد فر گاز، ابتدا باید در مورد نوع سوخت مورد استفاده برای گرم کردن فر صحبت کنیم.

این منابع می توانند آب گرم، برق، گاز مستقیم یا غیر مستقیم یا بخار باشند.

پس از اینکه فر گرمای کافی را از منبع جمع کرد، گرما را با استفاده از همرفت اجباری به داخل محفظه گرمایش هدایت می کند.

فر

همرفت های اجباری مکانیسم هایی هستند که حرکات حرکتی را امکان پذیر می کنند که گرما را بین مناطق با دماهای مختلف منتقل می کند.

به یک فن فکر کنید که در جهت های خاصی حرکت می کند تا گرما را فشار دهد. با انجام این کار، فر به دمای تعیین شده می رسد تا عملیات حرارتی روی مواد یا اشیاء امکان پذیر شود.

بخش مهم دیگری از نحوه کار فر های صنعتی، الگوهای جریان هوا است که گرما را منتقل می کند. عملیات حرارتی مختلف نیاز به الگوهای جریان هوای متفاوتی در فر‌های صنعتی دارد و این الگوهای جریان هوا تعیین می‌کنند که فر صنعتی چگونه کار می‌کند.

جریان هوا باید در داخل فر حرکت کند و دمای محفظه یکسانی را حفظ کند تا عملیات حرارتی ثابتی ارائه شود.

پس از اتمام عملیات حرارتی، مواد برای مرحله بعدی ساخت آماده می شود.